Privacy

 

PRIVACY POLICY Privacybeleid van SABAM 1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kan de informatie op de website van SABAM For Culture vrij raadplegen zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Enkel om toegang te hebben tot sommige diensten of om welbepaalde informatie te kunnen raadplegen moet u uw persoonsgegevens meedelen.

Wanneer u persoonlijke informatie meedeelt zal deze door SABAM behandeld worden overeenkomstig de geldende wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens en conform de voorwaarden zoals hierna bepaald.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij uw gegevens verwerken, zowel op de website als in een interne databank gebruiken wij de coderingstechnieken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

De persoonlijke gegevens die verzameld worden zijn niet toegankelijk voor het publiek; zij kunnen enkel geraadpleegd worden door personeelsleden of gemandateerden van SABAM die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

SABAM geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve indien u ons hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die SABAM opgelegd worden.

3. Doel van de verwerking

Bij een bezoek aan de website van SABAM For Culture worden volgende gegevens verwerkt:

·  uw persoonsgegevens bij het online invullen van het formulier "steunaanvraag",

·  alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

·  alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt,

In al deze gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt in het bestand "Public relations, promotie en communicatie” en dit met het oog op het beheer van de auteursrechten en public relations, promotie en communicatie. De houder van dit bestand is SABAM CVBA. U kan ons contacteren op het hieronder vermelde adres.

Tevens wordt deze informatie gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en om u eventueel te contacteren in verband met informatie over SABAM.

SABAM kan uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan het beheer van auteursrechten en de promotie van het repertoire die momenteel nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren en u op de hoogte brengen van de nieuwe voorgenomen doeleinden. U krijgt de gelegenheid om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze nieuwe doeleinden te verbieden.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op toegang tot alle informatie die SABAM over u geregistreerd heeft. Indien u dit wenst, gelieve ons te contacteren (schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag + recto verso kopie van uw identiteitskaart) op het hieronder vermelde adres.

Eveneens heeft u het recht om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens die wij van u bijhouden te corrigeren of te vragen dat wij uw persoonsgegevens uit het bestand van SABAM verwijderen. Indien u dit wenst, gelieve ons te contacteren (schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag + recto verso kopie van uw identiteitskaart) op het hieronder vermelde adres.

5. Communicatie per e-mail, per brief of per telefoon

Als u uw e-mail adres verstrekt heeft en in de toekomst geen e-mails van SABAM wenst te ontvangen, gelieve ons dit uitdrukkelijk te signaleren op het hieronder vermelde adres.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt kan u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over SABAM. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons dit eveneens uitdrukkelijk te signaleren op het hieronder vermelde adres.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over SABAM. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

6. Hoe ons contacteren in verband met dit privacybeleid

Als u wenst te reageren op het hierboven omschreven privacybeleid of vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons.

Dit kan op volgende wijze:

·  per e-mail: contact@sabam.be

·  per telefoon: +32 2 286 82 11

·  per fax: + 32 2 230 05 89

·  per brief: SABAM CVBA, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel

7. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Personen die dat wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 

© 2017 SABAM all rights reserved

Gebruiksvoorwaarden Privacy

SABAM Cultuur is een organisatie van SABAM

SABAM, Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel - Tel: +02/286.82.11 - E-mail: contact@sabam.be - BTW: BE0402989270 - RPR Brussel